بورس و بازارهای مالی

خاور را برای بلند مدت بخریم؟

به گزارش ، شرکت ایران خودرو دیزل درآمد عملیاتی را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۶۶۳۲۳۰۱۰۶ میلیون ریال پیش بینی کرد. ایران خودرو دیزل با نماد خاور در بورس فعالیت دارد؛ شرکت ایران خودرو دیزل درآمد عملیاتی را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۶۶۳۲۳۰۱۰۶ میلیون ریال پیش بینی کرد این رقم …

به گزارش ، شرکت ایران خودرو دیزل درآمد عملیاتی را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۶۶۳۲۳۰۱۰۶ میلیون ریال پیش بینی کرد.

ایران خودرو دیزل با نماد خاور در بورس فعالیت دارد؛

شرکت ایران خودرو دیزل درآمد عملیاتی را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۶۶۳۲۳۰۱۰۶ میلیون ریال پیش بینی کرد این رقم برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲ مبلغ ۴۹۸۷۷۹۵۰۹ میلیون ریال اعلام شد. این درحالی است که این مبلغ در دوره مشابه سال مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۳۵۴۱۹۳۴۹۳ میلیون ریال است.

سودهر سهم شرکت خاور برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۱۵۸ ریال و برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲ مبلغ ۶۵۹ ریال است.
ﺳﻬﻢ در کانال ﺻﻌﻮدی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ۵ ﻣﻮج اﻟﯿﻮت رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸکیل ﯾک الگوی اﺻﻼحی وﺟﻮد دارد.اﻟﺒﺘﻪ امکان اداﻣﻪدار ﺑﻮدن رﺷﺪ و ﻣﻤﺘﺪ ﺷﺪن ﻣﻮج ۵ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاکرات ﺑﺮ ﺟﺎمی که درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ وﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد کشور در ﻗﺎﻟﺐ ۳ﺳﻨﺎرﯾﻮ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠی، اﺣﯿﺎی ﺑﺮ ﺟﺎم و شکست ﻗﻄﻌی ﻣﺬاکرات ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﺷﺮکت اﯾﺮانﺧﻮدرو دﯾﺰل پرداخته ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺟﺪول زﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

خاور را برای بلند مدت بخریم؟

خاور را برای بلند مدت بخریم؟

خاور را برای بلند مدت بخریم؟

خاور را برای بلند مدت بخریم؟

منبع: سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

منبع خبر :

امتیاز به خبر
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!