اقتصاد کلان

تورم مصالح ساختمانی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی مرکز آمار ایران گزارش داد: در فصل تابستان ۱۴۰۲ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ۲.۲۱۹۷ است که نسبت به فصل قبل ١.٩ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷.۳ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۳.۵ درصد افزایش …

به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی مرکز آمار ایران گزارش داد: در فصل تابستان ۱۴۰۲ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ۲.۲۱۹۷ است که نسبت به فصل قبل ١.٩ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷.۳ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۳.۵ درصد افزایش داشته است.

در فصل تابستان ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١۹.۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۳.۶ درصد) ١١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۲۰.۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «گچ و گچ‌کاری» است، این در حالی است که گروه اجرایی «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل در و پنجره و نرده» با ۶.۵ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

در فصل تابستان ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳.۴۷ درصد است که در مقایسه با فصل قبل (٣٩.٧ درصد) ۷.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۷.۷۴ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق‌آلات در و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۹.۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «نقاشی» است.

در فصل تابستان ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵.۴۳ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٢ درصد) ۴.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ۶۳ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» و کمترین تورم با ٣٣.٩ درصد مربوط به گروه «سنگ» بوده است.

شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه‌های اجرایی (تابستان ۱۴۰۲)

گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۳.۲۵۱۳ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۶.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۹.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۵.۲ درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ‌کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۴.۲۱۲۲ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۲۰.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۶.۲ درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۱۸۹۰.۶ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۵.۷ درصد افزایش داشته است.

گروه موزائیک، کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۰۰۶.۲ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۶.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۵.۷ درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲.۲۱۲۸ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٣.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل در و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۶.۲۲۱۶ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۶.۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۸.۹ درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۳.۲۷۴۹ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۵.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۰ درصد افزایش داشته است.

گروه ایزوگام، قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۶.۲۸۱۸ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۵.۷ درصد افزایش داشته است، همچنین متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۸.۶ درصد افزایش داشته است.

گروه شیرآلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲.۲۸۵۹ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۱.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٨ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۳.۳۲۶۱ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۳.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۸.۲ درصد افزایش داشته است.

گروه یراق‌آلات در و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۸.۳۱۶۹ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۵.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۴.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۶۱.۲ درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲.۲۹۱۵ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۲.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش داشته است، همچنین متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۸.۶ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به ۳۶۰۲.۹ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۶۲ درصد افزایش داشته است.

گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به ۴.۲۷۵۷ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۱.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۶۳ درصد افزایش داشته است.

گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به ۳.۱۳۸۲ رسیده است که نسبت به فصل ۰.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۴.۶ درصد افزایش داشته است، همچنین متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۶.۳ درصد افزایش داشته است.

منبع خبر : ایمنا

امتیاز به خبر
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!